Przedmiot działalności - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 

Do podstawowych zadań Policji należą:
1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach
publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiazujących w miejscach publicznych,
7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,
9) prowadzenie bazy danych zawierajacej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA),
10) utworzenie, eksploatacja i utrzymanie systemu informacyjnego umożliwiającego organom
administracji rządowej i organom sprawiedliwości przekazywanie oraz dostęp do danych
gromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), niezbędnych z punktu widzenia
funkcjonowania obszaru Schengen.
 

Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych

Metryczka

Data wytworzenia : 03.09.2008
Data publikacji : 03.09.2008
Data modyfikacji : 02.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Pędzikiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Majka
do góry