Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Jaworznie (KMP Jaworzno) zapewnia dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Jaworznie.

Data publikacji strony internetowej: 2007-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-06-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, 
  3.  nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-08-31 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marta Rzepka, adres poczty elektronicznej marta.rzepka@jaworzno.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 252 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Miejskiej Policji, znajduje się na ul. Narutowicza 1 w Jaworznie. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do budynku przy ul. Narutowicza 1 w Jaworznie można dostać się przez Recepcje lub przez bramy wjazdowe (wjazd możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu) znajdujące się od ul. Narutowicza i Białej. 

Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście główne jest zadaszone. Przy schodach do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się platforma pionowa dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Wejście wyposażone jest w automatyczne drzwi rozsuwane – uruchamiane za pomocą czujnika ruchu.

W holu głównym znajduje się Recepcja. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia i jest oznaczone napisem  „Recepcja”. Po lewej stronie od wejścia znajdują się jeden aparat telefoniczny, na wysokości umożliwiającej korzystanie z aparatu również osobie poruszającej się na wózku. możesz z nich skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Po lewej stronie od wejścia głównego na ścianie szklanej zamontowany jest intercom – system służący do komunikacji głosowej z dyżurnym lub jego zastępcą Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej). Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu nie oznaczono kontrastowo. Schody wewnątrz budynku niedostosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchu poruszającą się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol recepcji i pomieszczenia na parterze.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po prawej stronie od wejścia w holu głównym. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze w holu głównym, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na pozostałych piętrach nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Narutowicza 1 wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością bez szlabanów i opłat. Stanowisko jest oznakowane znakiem poziomym
tj. „kopertą” w kolorze niebieskim oraz pionowym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Osoby niesłyszące obsługiwane są za pomocą tłumacza języka migowego, udostępnionego przez Komendę Główną Policji na portalu euslugi.policja.pl. Usługa dostępna w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00.

Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do komendy. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 47 85 25 255.

 

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Aneta Zanger, adres poczty elektronicznej aneta.zanger@jaworzno.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 252 20.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 18.09.2020
Data modyfikacji : 07.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Rzepka
do góry